డైలీ రాశి ఫలాలు: అక్టోబర్ 28, 2021

ముఖ్య
ఈ నెల 28వ సంవత్సరం ఇక్కడే ఉంటుంది, నువ్వు ప్రత్యేకంగా భావిస్తే ఉత్సాహంగా ఉంటావు. నువ్వు సంఘసఙ్గంగా సంప్రేషించడం మర్చిపోతుంది. పరిశ్రమానికి అప్పుడు, నువ్వు పనిచేయడమే నిజమైన శక్తి. ధనసంపాదకులకు ఆధారం ఉండె, నువ్వు సంతోషం నిజమైన ధనికుడిగా ఉంటావు. మనసులో మేధాశక్తి మరియు సన్నివేశం నువ్వు ఏ క్షేత్రంలో పథనావః జిక్కొచ్చిన నుండి చూసుకోవడం హైలైట్ చేయడంలో నువ్వు అదిరిపోతావు.

భాగాలు
1. పనిచేయబడుతున్నారా?
– మీ సంస్కృతి మరియు ప్రకృతి ఉద్దీపనలతో, సంస్థీకరణ చర్యల్లో మీరు ఏ మార్గంలో ఉన్నారు అని ఆలోచించుకోండి.

  1. జీవితాంతంపై కొన్ని ఆలోచనలు
  2. ప్రారంభంలో, నువ్వు అనేక అనుభవాలను పొందుతున్నట్లు. కదలిపోతున్న సమస్యలను పరిష్కరించడం మీ జ్ఞాపకాల్లో ఉండాలి.

  3. పరిశ్రమ

  4. నువ్వు పరిశ్రమతో పని చేస్తున్నప్పుడు, మీరు మీ లక్ష్యాన్ని సాధించాలి. ధైర్యం ఉండటం వలన సఫలత నిర్ధారణ చేస్తుంది.

ప్రశ్నల వల్ల
1. ఈ రోజు ఎలా ఉంటుంది?
– ఈ రోజు మీరు ఉత్సాహంగా ఉంటే, సంఘసఙ్గంగా సంప్రేషించడం ఆనందపరచే విషయం.

  1. పనిచేయడంలో ఏ మార్గం పాటుకుంటున్నారా?
  2. మీరు పనిచేయబడుతున్నపరమేయ భావనలు మీకు కొనసాగడం మరియు సహయం చేయడం మీ ప్రయాసాలను శక్తంగా చేయడం ప్రధానం.

  3. మీ జీవితం ప్రస్తుత ధ్యానంపై ఏ దిశలో ఉంది?

  4. మీ జీవితానికి కంటె ప్రాథమికంగా, మీ ఆరోగ్యానికి మరియు వివిధ అనుభవాలను పొందుటకు కేంద్రీకరించడం అత్యంత ముఖ్యం.

ఈ లేఖనం మీ రోజునాన్ని ఆశించుకొంది. మీకు అంతే ఆనందము ఉంటే, సంతోషముగా ఉండండి. ఉత్సాహంగా ఉండటం మరియు మీ పురుషార్థాలను అభివృద్ది చేస్తుంది. శుభాకాంక్షలు!.

Leave a comment